Novedades

Resum de la conferència sobre la Formació i transformació del mercat de treball a Catalunya – Barcelona Activa/ACCR

Resum de la conferència sobre la Formació i transformació del mercat de treball a Catalunya – Barcelona Activa/ACCR

Formació i transformació del mercat de treball a Catalunya

 

El dimarts 28 de juny va tenir lloc una jornada organitzada per l’ACCR juntament amb Barcelona Activa sobre la formació i el mercat de treball a Catalunya. A l’acte hi van intervenir tres ponents que, des de diferents perspectives, van analitzar els reptes per la formació dels joves en relació amb les necessitats del mercat laboral a Catalunya.

 

El professor Josep Lladós va presentar una ponència amb el títol “La formació dual a Catalunya: situació actual i perspectives”. Malgrat la formació professional ha esdevingut la porta d’entrada al mercat laboral per molts joves, les dades d’ocupació per nivell educatiu mostren un clar desajust entre oferta i demanda en les etapes d’educació intermèdies, amb un excés de titulats universitaris i una manca de titulats en formació professional. En aquest context, una formació dual que combini els aprenentatges al lloc de treball i al centre educatiu té un paper clau a l’hora de revertir aquest desajust. L’evidència sobre formació dual al nostre país mostra que té un major grau d’ocupabilitat i un menor grau d’abandonament respecte la resta d’estudis de formació professional. Josep Lladós va posar èmfasi en que el model de formació dual s’ha d’adaptar a les característiques del teixit productiu del país, més que copiar experiències d’altres països per exitoses que aquestes siguin. Per això, va concloure, cal avançar en els següents aspectes: l’acció concertada amb els agents econòmics i socials, l’orientació dels estudis cap a competències específiques del lloc de treball, l’assoliment d’una massa crítica empresarial suficient, l’acreditació dels estàndards de qualitat a tots els nivells i la flexibilització de la gestió.

A continuació, la senyora Sara Díaz, Directora de Foment del Talent Digital de Barcelona Activa, va presentar IT Academy com una experiència de bona pràctica de foment del talent digital. En el marc europeu del Green Deal, Barcelona Activa ha impulsat un seguit d’activitats per fomentar el talent digital a la ciutat. L’any 2018 es va posar en marxa l’IT Academy que té per objectiu reorientar perfils professionals no especialitzats en tecnologies de la informació cap a les TIC per a donar resposta a una demanda creixent i no satisfeta de talent digital. La formació es basa en un model Bootcamp, alta intensitat, alta exigència i amb una durada curta de temps. El programa té una taxa d’inserció laboral del 82%, encara que l’alta exigència genera un elevat nivell d’abandonament. Des de l’any 2018 s’hi han acollit més de 2000 persones, de les quals un 38% són dones, un 70% tenen entre 35 i 50 anys, més d’un 60% tenen estudis universitaris i més del 50% estaven a l’atur en el moment d’apuntar-s’hi. Els perfils més comuns són els de desenvolupador/a web junior (front end i back end) i data science.

La Senyora Míriam Milan, Sotsdirectora General d’Ordenació de la Formació Professional Inicial i d’Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, va presentar els principals aspectes de la nova Llei d’FP. Aquesta llei té per objecte crear un sistema de FP únic, a la vegada que s’adapta a l’increment de l’alumnat i del nivell de competències professionals. La llei s’estructura en 5 nivells de grau ascendent, que van des de l’acreditació parcial d’una competència fins a cursos d’especialització, on s’ubiquen els màsters professional. El penúltim nivell correspon als cicles formatius de FP. La nova normativa desenvolupa les diferents figures que intervenen en el sistema de formació, com ara la figura de l’expert d’empresa al centre, promou la internacionalització de les titulacions, posa èmfasi en la formació dels docents en la digitalització dels diversos sectors productius a tots els títols i regula la relació amb les etapes universitàries. Així mateix, es preveu que tota la formació tindrà caràcter dual, amb una FP General amb almenys un 25% del període en empresa i una FP Intensiva a partir del 35% del període en empresa. La llei també regula la relació laboral dels estudiants en l’FP intensiva d’acord amb l’última reforma laboral.

L’acte es va tancar amb un torn obert de preguntes on es van tractar aspectes relacionats amb la manca de demanda per determinades especialitzacions, els avantatges i inconvenients d’una educació més especialitzada respecte una de més generalista, l’assignatura pendent de la digitalització en els docents i diversos aspectes relacionats amb la nova Llei.