News

Job opportunity – with the Ajuntament of Barcelona or Hospital del Mar and Universitat Pompeu Fabra, on topics related to Home Health Care and Home Social Care – Oferta de empleo

Job opportunity – with the Ajuntament of Barcelona or Hospital del Mar and Universitat Pompeu Fabra, on topics related to Home Health Care and Home Social Care – Oferta de empleo

Serra Húnter Programme Call

Offer Description

The Government of Catalonia has published its second call for applications 2019 of the Serra Húnter Programme. We invite applications for faculty appointments at the level of tenure-eligible lecturer in Applied Economics, at the Department of Econometrics, Statistics and Applied Economics, University of Barcelona.


Requirements:

-Candidates must hold a doctoral degree.

-Candidates must have received the positive assessment report issued by the AQU or ANECA.

-Candidates must not have previous contracts as an assistant lecturer (or adjunct).

-Candidates must provide evidence of Catalan language proficiency.

Preference will be given to applicants who show a strong potential to contribute creatively to our research and educational programs at all levels. The Department and members of the AQR research group, provide the teaching for five undergraduate degrees, various M.Sc. programs, and a Ph.D. program.

More Information Is Available At

Qualified candidates are invited to apply online.
Please, inform of your application at aqr@ub.edu?

Applicants should provide a curriculum vitae, submit a document that specifies the applicant’s five most valuable academic contributions (articles, books, patents, etc.), a brief description of teaching experience and a general description of the applicant’s teaching and research interests.

The deadline to be considered for these positions is November 25th 2020.

 

 

Convocatòria del programa Serra Húnter

Descripció de l’oferta

 

La Generalitat de Catalunya ha publicat la segona convocatòria 2019 del programa Serra Húnter. Et convidem a presentar la teva sol·licitud per professors amb nivell de titular en Economia Aplicada, al Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona.

 

Requisits:

-Els candidats han de tenir el títol de doctor.

-Els candidats han d’haver rebut l’informe de valoració positiva emès per l’AQU o l’ANECA.

-Els candidats no han de tenir contractes previs com a professor ajudant (o adjunt).

-Els candidats han de proporcionar la certificació acreditativa del nivell C de català.

 

Es donarà preferència als sol·licitants que mostrin un fort potencial per contribuir de manera creativa als nostres programes de recerca i docència a tots els nivells. El Departament i els membres del grup de recerca AQR ofereixen docència en cinc títols de grau, diversos programes de Màster i un doctorat.

 

Més informació disponible

 

Els candidats interessats han de presentar una sol·licitud online.

Si us plau, informeu de la vostra sol·licitud a aqr@ub.edu?

 

Els sol·licitants han de proporcionar un currículum vitae, presentar un document que especifiqui les cinc contribucions acadèmiques més destacables del sol·licitant (articles, llibres, patents, etc.), una breu descripció de l’experiència docent i una descripció general dels interessos docents i investigadors del sol·licitant.

 

La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 25 de novembre de 2020.